Dessa villkor och bestämmelser ("avtalen") har ingåtts mellan:

  1. Defigo AS ("Defigo"), ett aktiebolag registrerat enligt norsk lag med organisationsnummer 913 704 665, och
  2. Kunden ("kund"), en juridisk enhet, såsom ett företag, en bostadsrättsförening, en enskild person eller en annan juridisk enhet som kunden representerar och som har fullmakt att binda sig till detta avtal,

individuellt hänvisade till som "part" eller tillsammans som "parter".


Betydelsen av de begrepp som används i avtalet anges i punkt 2 nedan eller i avsnittet där de är skrivna med fetstil mellan citattecken.

1. Omfattningen av detta avtal

Defigo utvecklar och tillhandahåller digitalt passersystem som en tjänst. Tjänsteerbjudandet inkluderar både maskinvara och programvara för åtkomst till byggnader. Som en del av Defigos tjänsteerbjudande ingår en mobilapplikation, en webbaserad administrationsportal och i vissa fall Defigos digitala porttelefon samt integrerade Smart Readers (kortläsare). Tjänsten inkluderar också användarsupport, tjänster och programvaruuppdateringar och uppgraderingar. Defigos kunder betalar en månads-/årsavgift för att få tillgång till tjänsterna. Besök Defigos webbplats för mer information om Defigos tjänsteerbjudande.


Defigo aktiverar tjänsterna efter installation av utrustningen (utförd av en auktoriserad tredje part). Se punkt 5 för mer information om villkoren för installation och konfiguration av Defigos tjänster.


Detta avtal gäller kundens beställning av Defigo-utrustning och -tjänster, samt efterföljande beställningar hos Defigo.

2. Definitioner

Begrepp som används i detta avtal har följande betydelse:


"Aktivering" betyder tidpunkten då Defigo aktiverar utrustningen och tjänsten för kunden. "Avtal" betyder dessa villkor och bestämmelser.


"Konfidentiell information" betyder information som:
a) är av konfidentiell natur;
b) Defigo har betecknat skriftligt som konfidentiell;
c) kunden vet eller rimligen borde veta är konfidentiell; eller
d) information som ingår i eller är kopplad till eventuella immateriella rättigheter som tillhör Defigo.


"Kunden" betyder den juridiska enheten eller individen som har lagt en order hos Defigo.

"Personuppgiftsansvarig" betyder en person, ett företag eller en annan organisation som bestämmer syftet och medlen för behandling av personuppgifter.


"Databehandlare" betyder en person, ett företag eller en annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.


"Utrustning" betyder all Defigo-maskinvara, såsom:
a) Defigo porttelefon för montering på utsidan av en struktur eller byggnad, eller b) Defigo kontrollenhet för montering på insidan av strukturen eller byggnaden.
getdefigo.com

"Immateriella rättigheter" betyder alla rättigheter relaterade till immateriell egendom, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke, företagsnamn, design, patent, expertis, affärshemligheter, litterära och konstnärliga verk, uppfinningar, dataprogram, databaser, dokumentation och annat liknande material, samt alla andra rättigheter, oavsett om sådana immateriella rättigheter är eller kan vara patenterade.


"Mobilapp" betyder mobilapplikation, t.ex. en iOS- eller Android-app, som används för att låsa upp dörrar och administrera användarinformation.


"Köpeavtal" betyder avtalet mellan Defigo och kunden om leverans av vissa tjänster efter det att köperbjudandet har undertecknats av både kunden och Defigo.


"Personuppgifter" betyder information som är kopplad till en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, antingen direkt eller indirekt, särskilt genom användning av en identifierare som namn, ID-nummer, platsdata, online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.


"Order" betyder en beställning av Defigo-utrustning och -tjänster från kunden.


"Tjänster" betyder digital åtkomstkontroll och porttelefontjänster som tillhandahålls av Defigo för användning med utrustningen, mobilappen och WebAdmin.


"Tjänsteavgift" betyder avgiften som kunden betalar till Defigo för användning av utrustningen och tjänsterna.


"Användare" betyder en individ som har auktorisation från kunden eller en annan användare att använda tjänsterna och tillhörande utrustning.


"Webadmin" betyder en molnbaserad lösning för administration av användarnas rättigheter att använda tjänsten.

3. Beställnings- och köpeavtal

Kunden beställer tjänster genom att underteckna ett köperbjudande.


Detta avtal är rättsligt bindande mellan parterna när kunden har skickat in en order till Defigo eller har undertecknat ett erbjudande och Defigo har bekräftat acceptansen av ordern.


Kundens order och Defigos bekräftelse utgör köpeavtalet.

4. Installation och aktivering

Installationen utförs av en certifierad tredje part.


Kunden måste ingå ett separat avtal med en tredjeparts installationsföretag ("installatören") för installation av utrustningen. Kunden måste använda en Defigo-auktoriserad installatör och är ansvarig för att installatören kan installera utrustningen och aktivera tjänsten i enlighet med beställnings- och köpeavtalet.


Defigo underlättar genom att tillhandahålla en lista över certifierade installatörer, men tar inget ansvar för installationsarbete utfört av installatören.


Defigo tar inget ansvar för kostnader relaterade till borttagning av kablar, täppning av skruvhål eller åtgärdande av annat slitage eller skada som orsakas av kunden och/eller användare på fastigheten som ett resultat av installation, avinstallation och användning av utrustningen.


Tjänsterna aktiveras efter att utrustningen har installerats och är operativ.

5. Användarhantering

Defigo ger kunden tillgång till den webbaserade plattformen Defigo WebAdmin för användarhantering.


Det är kundens ansvar att säkerställa att personuppgifter som är kopplade till användare i administrationsplattformen WebAdmin alltid är korrekta och uppdaterade.


Defigo har inget ansvar för fel eller krav som uppstår från eller på annat sätt är relaterade till de personuppgifter som kunden eller användarna skickar in till WebAdmin.


Kunden äger och är ansvarig för alla personuppgifter som laddas upp till WebAdmin, antingen av kunden själv eller användarna.

6. Hantering av händelser och användarsupport

Alla fel på utrustning och/eller tjänster måste rapporteras av kunden till support@getdefigo.com eller via telefon (besök Defigos webbplats för en uppdaterad lista över telefonnummer för kundsupport).


Vid fel eller händelser relaterade till utrustningen eller tjänsterna kommer Defigo att vidta rimliga åtgärder för att försöka åtgärda eventuella fel/händelser inom skälig tid efter att kunden har rapporterat händelsen.


Kunden måste möjliggöra tillgång till varje dörr, elcentral, kontrollenhet och/eller andra områden på begäran från Defigo (t.ex. av underhålls- eller serviceändamål) i enlighet med detta avtal.


Defigo tar inte ansvar för att åtgärda fel eller driftstörningar på utrustning eller tjänster som orsakas av faktorer utanför Defigos kontroll och/eller felaktig användning av utrustning eller tjänster.

7. Kundens och användarens roll

Kunden erkänner att det inte finns några juridiska förbindelser eller kontraktsmässiga rättigheter eller skyldigheter mellan Defigo och användarna.


Kunden måste ingå ett separat avtal med varje användare via mobilappen för att göra utrustningen och tjänsterna tillgängliga för dem.


Kunden garanterar att avtalet mellan kunden och användarna uppfyller användningskraven enligt användarvillkoren och tjänsteinformationen.


En användare kan efter kundens gottfinnande också tilldelas rättigheter att delegera åtkomsträttigheter till dörrar som användaren är auktoriserad att administrera.


Kunden garanterar att nödvändiga rättigheter och samtycken har inhämtats från varje användare, om det skulle vara nödvändigt för att kunna tillhandahålla och administrera utrustningen och tjänsterna.

 

8. Varaktighet och uppsägning

8.1 Avtalets varaktighet

Detta avtal har en inledande bindningstid på 60 månader, om inte annat avtalats i köpeavtalet, från signeringsdatum ("inledande period").
Om avtalet inte sägs upp med verkan från och med utgången av den inledande perioden eller eventuell förlängningsperiod, kommer avtalet automatiskt att förlängas med tolv månader från och med detta datum (var och en kallad en "förlängningsperiod").
Vardera parten kan säga upp avtalet med verkan från och med utgången av den inledande perioden eller någon förlängningsperiod genom att ge den andra parten skriftlig underrättelse om detta senast tre (3) månader före utgången av den inledande perioden eller förlängningsperioden.

8.2 Förtida uppsägning

Oavsett avtalets varaktighet enligt punkt 8.1 kan avtalet sägas upp i följande situationer:
(i) En part lider av den andra partens väsentliga avtalsbrott, om sådant avtalsbrott inte rättas till enligt punkt 12.2.
(ii) Defigo förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden blir insolvent, sätts under förvaltning, är involverad i konkursförfaranden, omstrukturering eller upplösning eller överlåter till sina borgenärer.

8.3 Konsekvenser av uppsägning

Eventuella rättigheter, åtgärder, skyldigheter eller skadeståndsanspråk som uppkommit före uppsägningsdatumet påverkas inte.
Eventuella förskottsbetalad eller obetalda serviceavgifter enligt uppsägningsdatumet kommer inte att återbetalas.

 

9. Äganderätt till utrustning och tjänster

All utrustning som tillhandahålls av Defigo och alla resurser som Defigo använder för att leverera tjänster till kunden ägs av Defigo. Utrustningen och tjänsterna tillhandahålls till kunden på basis av ett hyresavtal.


Kunden tilldelas en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda utrustningen och tjänsterna som krävs enligt detta avtal, uteslutande för syftet med detta avtal.


Kunden har ingen rätt att sälja, låna ut, underlicensiera och/eller distribuera Defigo-utrustningen eller -tjänsterna på något sätt och erkänner att sådana handlingar eller handlingar relaterade till detta utgör ett brott mot detta avtal.


Defigo har rätt, men ingen skyldighet, att hämta utrustning som är kopplad till tjänsterna efter avslut av avtalet.


Defigo svarsapparater och Smart Readers (kortläsare) integrerade i Defigo-systemet ägs av kunden och har en reklamationsfrist på 12 månader.

10. Vissa kundåtaganden

10.1 Kundens efterlevnad av lagar och regler 

Kunden ansvarar för att följa eventuella specifika lagkrav som är relaterade till användningen av utrustningen och tjänsterna på kundens egendom. Som kund erkänner och garanterar du att all användning av Defigos tjänster:
a) inte bryter mot avtal du har ingått med tredje parter, och b) är i enlighet med alla gällande lagar och förordningar, och c) inte strider mot tredje parters rättigheter.


10.2 Kundens försäkring
Kunden är själv ansvarig för att teckna alla nödvändiga och föreskrivna försäkringar från en tredjeparts försäkringsgivare och för att säkerställa att försäkringsvillkoren täcker användningen av Defigo-tjänsterna. Defigo råder kunden att kontakta sin försäkringsleverantör för mer information och slutlig bekräftelse innan tjänsterna tas i bruk.
Kunden ansvarar för att tillhandahålla all nödvändig information relaterad till en sådan försäkring till alla användare.


10.3 Kundens åtagande att inte ändra
Kunden får inte tillåta användare eller tredje parter att, direkt eller indirekt, reversera, dekompilera, demontera eller på annat sätt göra obehöriga försök att avslöja eller erhålla källkoden till Defigo-utrustningen eller -tjänsterna. Ett sådant försök kan påverka utrustningens eller tjänsternas prestanda, något som Defigo i sådana fall inte ansvarar för.


Vidare garanterar kunden att utrustningen och tjänsterna inte kommer att användas på ett olagligt, störande eller skadligt sätt genom att försöka kringgå eventuella åtgärder som Defigo har vidtagit för att förhindra eller begränsa informationen i utrustningen och tjänsterna.

11. Avgifter och betalningsvillkor

11.1 Köpvillkor
Kunden ska betala en tjänstekostnad för utrustningen och tjänsterna enligt specifikationen på aktuell faktura.
Defigo kan justera avgifterna en gång per år för att återspegla eventuell ökning i konsumentprisindex. Alla avgifter och fakturor från Defigo är exklusive mervärdesskatt.


11.2 Fakturering
Defigo utfärdar den första fakturan för ett köp när beställningen för köpet godkänns.
Tjänstekostnaden faktureras sedan på årsbasis om inget annat avtalats i köpeavtalet.
Betalning ska ske trettio (30) dagar efter utfärdandet av en faktura, om inget annat avtalats i köpeavtalet.


11.3 Försenad betalning
Vid försenad betalning från kunden debiteras dröjsmålsränta i enlighet med gällande lag om ränta för försenad betalning i kundens jurisdiktion. Den högsta tillåtna procenten enligt lag ska gälla när som helst.


Om det inte finns några sådana officiella lagar om dröjsmålsränta i kundens jurisdiktion ska räntan vara densamma som dröjsmålsräntan enligt norsk lagstiftning om dröjsmålsränta.


Defigo förbehåller sig rätten att suspendera all användning av utrustningen och tjänsterna om kunden har ett utestående belopp enligt detta avtal och det har gått trettio (30) eller fler dagar efter förfallodagen, och Defigo har skriftligen meddelat kunden om en sådan avstängning.


11.4 Ändringar i tjänstekostnaden
Defigo förbehåller sig rätten att ändra tjänstekostnaden under avtalets löptid.


Defigo ska meddela ändringen i tjänstekostnaden senast sextio (60) dagar före någon ändring.


Meddelande ska ges via e-post till den e-postadress som angavs vid beställningen (eller en senare uppdaterad e-postadress). Meddelandet om ändring i tjänstekostnaden anses ha givits den dag då e-postmeddelandet skickades från Defigo till kunden.
Om kunden accepterar efterföljande faktura efter att Defigo har meddelat ändringen i tjänstekostnaden utgör detta kundens godkännande av ändringen i avgiften. Betalning av en efterföljande faktura anses vara en acceptans av den nya tjänstekostnaden.
Om kunden inte godtar den nya tjänstekostnaden ska avtalet upphöra att gälla från och med utgången av den nuvarande initialperioden eller förnyelseperioden.

12. Avtalsbrott

12.1 Vad som utgör ett avtalsbrott
Bristande uppfyllandet av en parts åtaganden enligt avtalet, som inte beror på den andra parten, force majeure eller andra skäl som annars befriar parten från ansvar, utgör ett avtalsbrott.


12.2 Rättsmedel
Parten som har brutit mot avtalet har rätt och skyldighet att rätta till varje avtalsbrott inom skälig tid. Parten som har brutit mot avtalet har också rätt och skyldighet att ersätta varje direkt ekonomisk förlust som den andra parten lider till följd av avtalsbrottet, upp till ett belopp som inte överstiger avtalsbeloppet per händelse.
Om en part i allvarligt avtalsbrott av detta avtal har underlåtit att rätta till ett sådant avtalsbrott inom trettio (30) dagar efter att ha fått skriftlig underrättelse från den lidande parten kan den lidande parten säga upp avtalet med omedelbar verkan, om den allvarliga skadan inte har åtgärdats inom trettio (30) dagar.


12.3 Undantag och ansvarsbegränsning
I den utsträckning som är tillåten enligt gällande lag ska kunden försvara och hålla Defigo, dess dotterbolag, direktörer och anställda skadefria från krav, förluster, kostnader eller utgifter, antingen orsakade av kunden eller en användare, från och mot:
(i) varje indirekt, särskild eller följdskada som kunden eller en användare åsamkas.
(ii) varje förlust eller skada på utrustningen och/eller tjänsterna, oavsett orsak (bortom vad som anges i punkt 12.2 ovan).
(iii) varje dataförlust, dataintrång eller hackerattack.
(iv) varje förlust eller skada på tjänsten eller utrustningen, personskada eller dödsfall orsakade av externa händelser som ligger utanför Defigos kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strömavbrott, vatten- och brandrisker, med undantag för begränsningar enligt gällande lag.
(v) varje förlust eller skada orsakad av integrering eller interoperabilitet av utrustningen eller tjänsterna med tredjepartsprodukter eller -tjänster.
(vi) varje förlust eller skada orsakad av kunden och/eller användarens egna handlingar och underlåtelser vid användningen av utrustningen och tjänsterna.
(vii) varje förlust eller skada orsakad av att obehöriga personer får tillträde till en fastighet eller att auktoriserade personer inte får tillträde till en fastighet där tjänsterna och utrustningen används, och/eller direkt och indirekta konsekvenser av detta.


Om Defigo ändå anses ansvarigt ska det enda och sammanlagda ansvaret begränsas till 100 000 NOK per händelse.


12.4 Ansvarsfriskrivning
Kunden erkänner och förstår att Defigo-tjänsterna inte utgör en ersättning för fysiska nycklar för dörråtkomst och att kunden och användarna alltid måste ha med sig en manuell anordning (till exempel en nyckel) för nödsituationer.

 

13. Skadestånd

Kunden ska ge Defigo frihet från straff, försvara och hålla Defigo skadelös från eventuella krav (inklusive krav från tredje part), begäranden, handlingar, stämningar, kostnader och skador (både indirekta och följdskador) som på något sätt är resultatet av:
a) Kunden och användarnas användning och förtroende för utrustningen och tjänsten, förutom som ett resultat av Defigos brott mot villkoren i detta avtal (underkastat ansvarsbegränsningen i punkt 12.2); eller kundens eller användarnas brott mot villkoren i detta avtal.
Denna klausul kommer fortfarande att gälla efter uppsägning av avtalet.

14. Personuppgifter

14.1 Defigo som datatjänsteleverantör
Om kunden är en juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan juridisk enhet är kunden datatillhandahållare för alla personuppgifter som Defigo behandlar som en del av leveransen av utrustningen och tjänsterna. Defigo är datatjänsteleverantör, och Defigos standard dataskyddsavtal ingår i detta avtal.
Om datatillhandahållaren inte är överens med Defigos val av underleverantörer, som t.ex. Amazon Web Services för datalagring och -behandling, förbehåller sig Defigo rätten att säga upp avtalet med en (1) månads varsel.


14.2 Defigo som datatillhandahållare
Om kunden är en privatperson är Defigo datatillhandahållare och kunden är datasubjekt. För ytterligare information om hur Defigo behandlar personuppgifter som datatillhandahållare, se Defigos aktuella integritetspolicy, tillgänglig via denna länk.

15. Konfidentialitet

Varje part ska säkerställa sekretess och källskydd för den andra partens konfidentiella information, förutom i den utsträckning en sådan konfidentiell information:
a) måste göras tillgänglig enligt kraven i gällande lag, domstol eller lagstiftande myndigheter eller offentliga organ, eller
b) har godkänts för offentliggörande genom skriftligt medgivande från den andra parten, men endast i den utsträckning och underkastat eventuella villkor som anges i ett sådant skriftligt medgivande.


Denna klausul kommer fortfarande att gälla efter uppsägning av avtalet.

16. Immaterialrätt

All immateriell rättighet till och i samband med utrustningen och tjänsterna tillhör Defigo. Kunden tilldelas en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda de immateriella rättigheterna som krävs för att använda Defigo-utrustningen och -tjänsterna i enlighet med detta avtal, och uteslutande för kundens egna interna ändamål.


Kunden har därför ingen rätt att till exempel sälja, låna ut, licensiera under, distribuera på något sätt (gratis eller mot vederlag), skapa härledda verk, kopiera, komma åt delar eller funktioner i utrustningen eller tjänsterna, inklusive alla underliggande immateriella rättigheter. Denna lista är inte uttömmande.


Alla varumärken, grafik och logotyper som används i samband med Defigos utrustning och tjänster är registrerade varumärken för Defigo eller dess licensgivare. Andra varumärken, grafik, logotyper och andra immateriella rättigheter kan tillhöra tredje parter.


Defigo garanterar att ha rätt att använda dessa immateriella rättigheter i samband med utrustningen och tjänsterna och att hålla kunden och användarna skadelösa vid eventuella brott från tredje parts sida i samband med detta.


I händelse av att Defigo ändå skulle bryta mot en tredje parts immateriella rättigheter, antingen påstått eller faktiskt, förbehåller sig Defigo rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan.


Kunden samtycker till att bli använd som referens i Defigos framtida marknadsföringsaktiviteter, inklusive rätten att använda bilder och videor av kundens fastighet.

17. Force Majeure

Varje part ska vara befriad från att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet om detta beror på efterlevnad enligt gällande lag, naturkatastrofer, brand, strejk, exportförbud, terrorattacker, krig, upplopp eller andra orsaker utanför den berörda partens rimliga kontroll. Eventuell försening på grund av sådana orsaker ska förlänga prestationen i motsvarande grad eller befria prestationen, helt eller delvis, beroende på vad som i omständigheterna anses rimligt.

18. Ändringar

Defigo förbehåller sig rätten att justera och ändra villkoren i detta avtal med verkan från kundens nästa förnyelsesperiod genom att ge meddelande minst sextio (60) dagar före eventuella ändringar.


Om ändringen i avtalet beror på ändring i en juridisk skyldighet pålagd av en statlig eller offentlig myndighet kommer ändringen i avtalet att träda i kraft samtidigt som ändringen i den juridiska skyldigheten.


Meddelande ska ges via e-post till den e-postadress som angavs vid beställning (eller en senare uppdaterad e-postadress).


Om kunden fortsätter att använda tjänsterna och utrustningen under en förnyelseperiod utgör detta kundens godkännande av ändringen i avtalsvillkoren. Betalning av efterföljande faktura ska anses vara godkännande av de nya villkoren. Om kunden inte godkänner de nya villkoren kommer avtalet att upphöra vid utgången av den aktuella inledande perioden eller förnyelseperioden, beroende på omständigheterna.

19. Delbarhet

Alla rättigheter och begränsningar i detta avtal kan utövas och ska vara gällande och bindande endast i den mån de inte strider mot gällande lagar. De är avsedda att begränsas i den mån som krävs för att undvika att dessa avtalsvillkor blir ogiltiga eller icke-verkställbara.
Om en bestämmelse eller del av detta avtal ska anses ogiltig eller icke-verkställbar enligt tvingande skriven lag eller en domstol med behörig jurisdiktion, är det både Defigos och kundens intention att de återstående bestämmelserna ska utgöra parternas avtal, och att alla sådana återstående bestämmelser eller delar av dessa fortfarande ska gälla.

20. Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal ska vara underkastat och tolkas i enlighet med norsk lag.
Eventuella tvister som uppstår i samband med eller som ett resultat av detta avtal ska avgöras genom rättegång, om inte parterna kommer överens om något annat. En sådan rättegång ska föras vid Oslo tingrett.

 

---

Detta dokument blev senast uppdaterat 21.11.2021

Detta dokument blev översatt från norska 02.10.2023

The access control experts

Dive into the latest trends, benefit from expert analysis, and participate in live webinars with industry leaders.
Everything in one place for real estate operators.