Disse vilkårene og betingelsene («avtalen») er inngått mellom:

  1. Defigo AS («Defigo»), et aksjeselskap registrert under norsk lov, med registreringsnummer 913704665, og
  2. Kunden («kunde»), en juridisk enhet, f.eks. en virksomhet, et borettslag, en enkeltperson eller en annen juridisk enhet som kunden representerer og som har fullmakt til å binde seg til denne avtalen,

individuelt betegnet som «part» eller samlet som «parter».

 

Betydningen av begreper brukt i avtalen er angitt i punkt 2 nedenfor eller i avsnittet der de er skrevet med fet skrift mellom anførselstegn.

1. Omfanget av denne avtalen

Defigo utvikler og leverer digital adgangskontroll som en tjeneste. Tjenestetilbudet inkluderer både maskinvare og programvare for tilgang til bygninger. Som en del av tjenestetilbudet til Defigo inngår en applikasjon for mobilplattformer, en nettbasert administrasjonsportal og i enkelte tilfeller Defigo porttelefon og integrerte RFID lesere. I tillegg inkluderer tjenesten brukerstøtte, tjenester og programvareoppdateringer og -oppgraderinger. Defigos kunder betaler en månedlig/årlig avgift for å få tilgang til tjenestene. Gå til Defigos nettsted for mer informasjon om Defigos tjenestetilbud.

Defigo aktiverer tjenestene etter installasjon av utstyret (utført av en autorisert tredjepart). Se punkt 5 for mer informasjon om vilkårene for installasjon og oppsett av Defigos tjenester.

 

Denne avtalen gjelder kundens ordre av Defigo-utstyr og -tjenester, samt påfølgende ordre hos Defigo.

2. Definisjoner

Begreper brukt i denne avtalen har følgende betydning:

 

«Aktivering» betyr tidspunktet når Defigo aktiverer utstyret og tjenesten for kunden.

«Avtale» betyr disse vilkårene og betingelsene.

«Konfidensiell informasjon» betyr informasjon som:

a) er konfidensiell av art;

b) Defigo skriftlig har betegnet som konfidensiell;

c) kunden vet eller med rimelighet burde vite er konfidensiell; eller

d) informasjon som inngår i eller som er knyttet til eventuelle immaterielle rettigheter tilhørende Defigo.

«Kunde» betyr den juridiske enheten eller enkeltpersonen som har lagt inn en ordre hos Defigo.

«Behandlingsansvarlig» betyr en person, et selskap eller et annet organ som bestemmer formålet med og midlene for behandling av personopplysninger.

«Databehandler» betyr en person, et selskap eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

«Utstyr» betyr all Defigo maskinvare, for eksempel:

a) Defigo porttelefon for montering på utsiden av en struktur eller bygning, eller 

b) Defigo kontrollenhet for montering på innsiden av strukturen eller bygningen.

«Immaterielle rettigheter» betyr alle rettigheter knyttet til åndsrett, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerke, handelsnavn, design, patent, fagkunnskap, forretningshemmeligheter, åndsverk, oppfinnelser, dataprogramvare, databaser, dokumentasjon og annet lignende materiale, samt alle andre rettigheter, uavhengig av hvorvidt slike immaterielle rettigheter er eller kan være patentert.

«Mobilapp» betyr mobilapplikasjon, f.eks. en iOS- eller Android-app, som brukes til å låse opp dører og administrere brukerinformasjon. 

«Kjøpsavtale» betyr avtalen inngått mellom Defigo og kunden om levering av visse tjenester etter at kjøpstilbudet er signert både av kunden og Defigo.

«Personopplysninger» betyr informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («datasubjekt»). En identifiserbar, fysisk person er en person som kan identifiseres, enten direkte eller indirekte, særlig ved bruk av en identifikator som navn, ID-nummer, stedsdata, nettbasert identifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikke for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

«Ordre» betyr en bestilling på Defigo-utstyr og -tjenester fra kunden.

«Tjenester» betyr digital adgangskontroll og porttelefontjenester levert av Defigo for bruk av utstyret, mobilappen og WebAdmin.

«Tjenestegebyr» betyr gebyret kunden betaler til Defigo for bruk av utstyret og tjenestene.

«Bruker» betyr en enkeltperson som har fullmakt fra kunden eller en annen bruker til å benytte tjenestene og tilhørende utstyr.

«WebAdmin» betyr en skybasert løsning for administrering av brukernes rett til å benytte tjenesten.

3. Ordre- og kjøpsavtale

Kunden bestiller tjenester ved å signere et kjøpstilbud.

Denne avtalen er juridisk bindende mellom partene når kunden har sendt inn en ordre til Defigo, eller har signert et tilbud og Defigo har bekreftet aksept av ordren.

Kundens ordre og Defigos bekreftelse utgjør kjøpsavtalen.

4. Installasjon og aktivering

Installasjonen gjøres av en sertifisert tredjepart.

Kunden må inngå en egen avtale med en tredjeparts installatørbedrift («installatøren») for installasjon av utstyret. Kunden må bruke en Defigo-autorisert installatør, og er ansvarlig for at installatøren kan installere utstyret og aktivere tjenesten i henhold til ordre- og kjøpsavtalen.

Defigo tilrettelegger ved å tilby en liste over autoriserte installatører, men påtar seg intet ansvar for installasjonsarbeid utført av installatøren.

Defigo påtar seg intet ansvar for kostnader knyttet til fjerning av kabler, tilstopping av skruehull eller utbedring av annen slitasje eller skade forårsaket av kunden og/eller brukere på eiendommen som følge av installasjon, avinstallasjon og bruk av utstyret. 

Tjenestene blir aktivert etter at utstyret er installert og operativt.

5. Brukeradministrasjon

Defigo gir kunden tilgang til den skybaserte plattformen WebAdmin for administrasjon av brukere.

Det er kundens ansvar å sikre at personopplysninger knyttet til brukere i administrasjonsplattformen WebAdmin alltid er nøyaktige og oppdaterte.

Defigo har intet ansvar for feil eller krav som oppstår fra eller som på andre måter er relatert til personopplysningene som kunden eller brukerne sender inn til WebAdmin.

Kunden eier og er ansvarlig for alle personopplysninger som blir lastet opp til WebAdmin, enten av kunden eller brukerne.

6. Hendelseshåndtering og brukerstøtte

Alle utstyr- og/eller tjenestefeil må rapporteres av kunden til support@getdefigo.com, eller via telefon (gå til Defigos nettsted for en oppdatert oversikt over telefonnumre til brukerstøtte).

Ved feil eller hendelser knyttet til utstyret eller tjenestene, vil Defigo utføre rimelige tiltak for å prøve å rette opp eventuelle feil/hendelser innen rimelig tid etter at kunden har rapportert hendelsen.

Kunden må tilrettelegge for tilgang til enhver dør, sikringsskap, kontrollenhet og/eller andre områder på forespørsel fra Defigo (dvs. av vedlikeholds- eller serviceårsaker) i henhold til denne avtalen.

Defigo påtar seg ikke ansvar for å rette feil eller driftsforstyrrelser på utstyr eller tjenester som er forårsaket av faktorer utenfor Defigos kontroll og/eller feil bruk av utstyret eller tjenestene.

7. Kundens og brukerens rolle

Kunden erkjenner at det ikke er noen juridiske forbindelser eller kontraktsmessige rettigheter eller forpliktelser mellom Defigo og brukerne.

Kunden må inngå en egen avtale med alle brukerne via mobilappen for å gjøre utstyret og tjenestene tilgjengelige for dem.

Kunden garanterer at avtalen mellom kunden og brukerne oppfyller kravene for bruk, som angitt i bruksvilkårene og tjenesteinformasjonen.

Etter kundens skjønn kan en bruker også gis rettigheter til å delegere adgangsrettigheter til dører som brukeren er autorisert til å administrere.

Kunden garanterer at nødvendige rettigheter og samtykker er innhentet fra enhver bruker, som kan være nødvendig for å kunne levere og administrere utstyret og tjenestene.

 

8. Varighet og oppsigelse

8.1 Avtalens varighet

Denne avtalen har en innledende bindingstid på 60 måneder, med mindre annet er avtalt i kjøpsavtalen, fra Defigos aktiveringsdato («innledende periode»).

Hvis avtalen ikke er sagt opp med virkning fra utløpet av den innledende perioden eller en eventuell fornyelsesperiode, vil avtalen automatisk forlenges med tolv måneder fra dette tidspunktet (hver en «fornyelsesperiode»).

Hver av partene kan si opp avtalen med virkning fra utløpet av den innledende perioden eller enhver fornyelsesperiode ved å gi den andre parten skriftlig varsel om dette senest tre (3) måneder før utgangen av den innledende perioden eller fornyelsesperioden.

8.2 Tidlig oppsigelse

Uavhengig av avtalens varighet i henhold til punkt 8.1, kan avtalen sies opp i følgende situasjoner:

(i)         En part lider av den andre partens vesentlige mislighold, dersom slik mislighold ikke er rettet opp som angitt i punkt 12.2.

(ii)        Defigo forbeholder seg retten til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden blir insolvent, satt under administrasjon, er involvert i konkursbehandling, omorganisering eller oppløsning, eller foretar en overdragelse til kreditorer.

8.3 Konsekvenser av oppsigelse

Eventuelle rettigheter, rettsmidler, forpliktelser eller erstatningskrav påløpt før oppsigelsesdatoen påvirkes ikke.

Eventuelle forhåndsbetalte eller utestående tjenestegebyrer i henhold til oppsigelsesdatoen blir ikke refundert.

 

9. Eierskap til utstyr og tjenester

Alt utstyr levert av Defigo og andre ressurser Defigo bruker for å levere tjenester til kunden, eies av Defigo. Defigo svarapparat og RFID lesere integrert i Defigo systemet eies av kunden og har en reklamasjonsfrist for feil/mangler på 12 måneder. Utstyret og tjenestene leveres til kunden på grunnlag av en leieavtale.

Kunden gis en begrenset, tilbakekallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke utstyret og tjenestene som kreves i henhold til denne avtalen, og utelukkende for formålet med denne avtalen.

Kunden har ingen rett til å selge, låne ut, underlisensiere og/eller distribuere Defigo-utstyret eller -tjenestene på noe vis, og erkjenner at slike handlinger eller handlinger relatert til dette utgjør et brudd på denne avtalen.

Defigo har rett, men ingen forpliktelse, til å hente utstyr knyttet til tjenestene etter enhver form for oppsigelse av avtalen.

10. Visse kundeforpliktelser

10.1 Kundens overholdelse av lover og regler 

Kunden er ansvarlig for å overholde eventuelle spesifikke lovkrav knyttet til bruk av utstyret og tjenestene på kundens eiendom. Som kunde erklærer og garanterer du at enhver bruk av Defigos tjenester:

a) ikke bryter avtaler du har inngått med tredjeparter, og

b) er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og

c) ikke er i konflikt med tredjeparters rettigheter.

10.2 Kundens forsikring

Kunden er selv ansvarlig for å tegne alle nødvendige og pålagte forsikringer fra en tredjeparts forsikringstilbyder, og for å sørge for at forsikringsvilkårene dekker bruk av Defigo-tjenester. Defigo råder kunden til å kontakte forsikringsleverandøren sin for mer informasjon og endelig bekreftelse før tjenestene tas i bruk.

Kunden er ansvarlig for å gi alle brukere all nødvendig informasjon knyttet til en slik forsikring.

10.3 Kunden forplikter seg til ikke å endre

Kunden skal ikke tillate brukere eller tredjeparter å, enten direkte eller indirekte, reversere, dekompilere, demontere eller på andre måter gjøre uautorisert forsøk på å avdekke eller anskaffe kildekoden til Defigo-utstyr eller -tjenester. Ethvert forsøk på dette kan påvirke utstyrets eller tjenestenes ytelse, noe Defigo i slike tilfeller ikke er ansvarlig for.

Videre garanterer kunden at utstyret og tjenestene ikke blir brukt på en ulovlig, krenkende eller skadelig måte, ved å forsøke å omgå eventuelle tiltak som Defigo har iverksatt for å forhindre eller begrense informasjon i utstyret og tjenestene.

11. Gebyr og betalingsbetingelser

11.1 Kjøpsbetingelser 

Kunden skal betale et tjenestegebyr for utstyret og tjenestene, som spesifisert på gjeldende faktura.

Defigo kan justere gebyrene én gang i året for å reflektere en eventuell økning i konsumprisindeksen. Defigo skal gi varsel senest tretti (30) dager før en slik justering via e-postadressen som ble oppgitt ved bestilling (eller en senere oppdatert e-postadresse). Varselet skal anses som gitt den dagen e-posten sendes fra Defigo til kunden.

Alle avgifter og fakturaer fra Defigo er eksklusive merverdiavgift.

11.2 Fakturering

Defigo utsteder første faktura for et kjøp når bestillingen for kjøpet er godkjent, og senest innen tretti (30) dager etter at tjenesten er aktivert av kunden.

Tjenestegebyret blir deretter forhåndsfakturert på årsbasis, med mindre annet er avtalt i kjøpsavtalen.

Betaling forfaller tretti (30) dager etter utstedelse av en faktura, med mindre annet er avtalt i kjøpsavtalen.

11.3 Forsinket betaling 

Ved forsinket betaling fra kunden, påløper forsinkelsesrenter i samsvar med gjeldende lov om renter på forsinket betaling i kundens jurisdiksjon. Den høyeste prosentandelen tillatt ved lov vil til enhver tid gjelde.

Hvis det ikke finnes noen slike offisielle lover om forsinkelsesrenter i kundens jurisdiksjon, skal renten være lik forsinkelsesrenten som er fastsatt i norske lover om forsinkelsesrenter. 

Defigo forbeholder seg retten til å suspendere all bruk av utstyret og tjenestene hvis kunden har et utestående beløp i henhold til denne avtalen og det har gått tretti (30) eller flere dager over forfallsdato, og Defigo har varslet kunden som en slik suspensjon skriftlig.

11.4 Endringer i tjenestegebyr

Defigo forbeholder seg retten til å endre tjenestegebyret under utførelsen av avtalen. 

Defigo skal gi varsel senest seksti (60) dager før enhver endring i tjenestegebyret.

Varsel skal gis via e-post til e-postadressen som ble oppgitt ved bestilling (eller en senere oppdatert e-postadresse). Varselet om endring i tjenestegebyret skal anses som gitt den dagen e-posten sendes fra Defigo til kunden.

Hvis kunden godtar påfølgende faktura etter at Defigo har varslet om endring i tjenestegebyret, utgjør dette kundens aksept av gebyrendringen. Betaling av en påfølgende faktura skal anses som en aksept av det nye tjenestegebyret. Hvis kunden ikke godtar det nye tjenestegebyret, skal avtalen avsluttes med virkning fra utløpet av gjeldende innledende periode eller fornyelsesperiode.

12. Kontraktsbrudd

12.1 Hva utgjør et kontraktsbrudd

Manglende overholdelse av en parts forpliktelser i henhold til avtalen, som ikke skyldes den andre parten, force majeure eller andre årsaker som ellers fritar parten for ansvar, skal utgjøre et brudd på avtalen.

12.2 Rettsmidler

Parten som har brutt kontrakten har rett og plikt til å avhjelpe ethvert kontraktsbrudd innen rimelig tid.

Parten som har brutt kontrakten har også rett og plikt til å erstatte ethvert direkte, økonomisk tap som den andre parten lider som følge av kontraktsbruddet, opptil et beløp som ikke skal overstige kontraktsbeløpet per hendelse.

Hvis en part i vesentlig mislighold av denne avtalen har unnlatt å rette opp slikt mislighold innen tretti (30) dager etter å ha mottatt skriftlig varsel fra den lidende part, kan den lidende parten si opp avtalen med umiddelbar virkning, dersom den materielle skaden ikke er utbedret innen det har gått tretti (30) dager.

12.3 Utelukkelse og ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, skal kunden forsvare og holde Defigo, dets tilknyttede selskaper, direktører og ansatte skadesløse for ethvert krav, tap, kostnad eller utgift, enten pådratt av kunden eller en bruker, fra og mot:

(i) enhver indirekte, særegen eller følgeskade pådratt av kunden eller en bruker.

(ii) ethvert tap eller skade på utstyret og/eller tjenestene, uansett årsak (utover det som er angitt i punkt 12.2 ovenfor).

(iii) ethvert datatap, databrudd eller hackerangrep.

(iv) ethvert tap eller skade på tjenesten eller utstyret, kroppsskade eller død forårsaket av eksterne hendelser som er utenfor Defigos kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, vann- og brannfare, med unntak av begrensninger i henhold til gjeldende lov.

(v) ethvert tap eller skade forårsaket av integrering eller interoperabilitet av utstyret eller tjenestene med tredjepartsprodukter eller -tjenester.

(vi) ethvert tap eller skade forårsaket av kunden og/eller brukerens egne handlinger og unnlatelser ved bruk av utstyret og tjenestene.

(vii) ethvert tap eller skade forårsaket av at uautoriserte personer får tilgang til en eiendom, eller at autoriserte personer ikke får tilgang til en eiendom der tjenestene og utstyret blir brukt, og/eller direkte og indirekte konsekvenser av dette.

Hvis Defigo likevel blir funnet ansvarlig, skal det eneste og samlede ansvaret begrenses til NOK 100 000 per hendelse.

12.4 Sikkerhetsfraskrivelse

Kunden erkjenner og forstår at Defigo-tjenestene ikke er en erstatning for fysiske nøkler for dørtilgang, og at kunden og brukerne alltid må ha med seg en manuell innretning (for eksempel en nøkkel) til nødssituasjoner.

 

13. Skadeserstatning

Kunden skal gi straffefrihet, forsvare og holde Defigo skadesløs fra ethvert krav (inkludert krav fra tredjeparter), begjæringer, handlinger, søksmål, utgifter og skader (både indirekte og følgetap) som på noen måte er et resultat av:

a)   Kunden og brukernes bruk og tillit til utstyret og tjenesten, unntatt som følge av Defigos brudd på vilkårene i denne avtalen (underlagt ansvarsbegrensningen i punkt 12.2); eller kundens eller brukernes brudd på vilkårene i denne avtalen.

 

Denne klausulen vil fortsatt gjelde etter oppsigelse av avtalen.

14. Personopplysninger

14.1 Defigo som databehandler

Hvis kunden er en juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annen juridisk enhet, er kunden datakontrollør for alle personopplysninger Defigo behandler som del av levering av utstyret og tjenestene. Defigo er databehandler, og Defigos standard databeskyttelsesavtale er en del av denne avtalen.

Hvis datakontrolløren er uenig i Defigos valg av underleverandører, f.eks. Amazon Web Services for datalagring og -behandling, forbeholder Defigo seg retten til å si opp avtalen med én (1) måneds varsel.

14.2 Defigo som datakontrollør

Hvis kunden er en privatperson, er Defigo datakontrollør og kunden er datasubjekt. For ytterligere informasjon om hvordan Defigo behandler personopplysninger som datakontrollør, se Defigos gjeldende personvernerklæring, tilgjengelig via denne lenken.

15. Konfidensialitet

Hver part må sørge for sikkerhet og kildevern til den andre partens konfidensielle informasjon, bortsett fra i den grad slik konfidensiell informasjon:

a) må gjøres tilgjengelig i henhold til kravene i gjeldende lov, rettslige eller lovgivende organer eller offentlige organer, eller

b) godtas offentliggjort ved skriftlig bekreftelse fra den andre parten, men kun i den utstrekning og underlagt eventuelle vilkår angitt i en slik skriftlig fullmakt.

Denne klausulen vil fortsatt gjelde etter oppsigelse av avtalen.

16. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter til og i forbindelse med utstyret og tjenestene er Defigos eiendom.

Kunden gis en begrenset, tilbakekallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke de immaterielle rettighetene som kreves for å benytte Defigo-utstyret og -tjenestene i samsvar med denne avtalen, og utelukkende for kundens egne interne formål.

Kunden har dermed ingen rett til for eksempel å selge, låne ut, underlisensiere, distribuere på noe vis (gratis eller mot vederlag), lage avledede verk av, kopiere, utarbeide, få tilgang til deler eller funksjoner av utstyret eller tjenestene, inkludert alle underliggende immaterielle rettigheter. Denne listen er ikke uttømmende.

Alle varemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Defigos utstyr og tjenesteytelse er registrerte varemerker for Defigo eller dets lisensgiver. Andre varemerker, grafikk, logoer og andre immaterielle rettigheter kan tilhøre tredjeparter.

Defigo garanterer å ha rett til å bruke disse immaterielle rettighetene i forbindelse med utstyret og tjenestene, og å holde kunden og brukerne skadesløse ved eventuelle tredjeparters brudd knyttet til dette. 

I tilfelle Defigo krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, enten påstått eller faktisk, forbeholder Defigo seg retten til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Kunden godtar å bli brukt som referanse i Defigos fremtidige markedsføringsaktiviteter, inkludert retten til å bruke bilder og videoer av kundens eiendom.

17. Force Majeure

Hver part skal fritas fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen dersom dette er et resultat av overholdelse i henhold til gjeldende lov, naturkatastrofer, brann, streik, eksportforbud, terrorangrep, krig, opprør eller opptøyer, eller andre årsaker utover det som er under den aktuelle parts rimelige kontroll. Enhver forsinkelse som følge av slike årsaker skal utvide ytelsen tilsvarende eller fritas ytelsen, helt eller delvis, etter hva som under omstendighetene anses som rimelig.

18. Endringer

Defigo forbeholder seg retten til å justere og endre vilkårene i denne avtalen med virkning fra kundens neste fornyelsesperiode, ved å gi varsel minst seksti (60) dager før eventuelle endringer.

Dersom endringen i avtalen skyldes endring i en juridisk forpliktelse pålagt av et statlig eller offentlig organ, vil endringen i avtalen tre i kraft samtidig som endringen i den juridiske forpliktelsen.

Varsel skal gis via e-post til e-postadressen som ble oppgitt ved bestilling (eller en senere oppdatert e-postadresse).

Hvis kunden fortsetter å bruke tjenestene og utstyret i en fornyelsesperiode, utgjør dette kundens aksept av endringen i avtalevilkårene. Betaling av påfølgende faktura skal anses som en aksept av de nye vilkårene. Hvis kunden ikke godtar de nye vilkårene, vil avtalen opphøre med virkning fra utløpet av gjeldende innledende periode eller fornyelsesperiode, avhengig av omstendighetene.

19. Adskillelighet

Alle rettigheter og begrensninger i denne avtalen kan utøves og skal være gjeldende og bindende kun i den grad de ikke er i strid med gjeldende lover. Og, de er ment å begrenses i den grad det er nødvendig for å unngå at disse avtalevilkårene blir ugyldige eller ikke-håndhevbare.

Hvis en bestemmelse eller del av denne avtalen skal anses som ugyldig eller ikke-håndhevbar på grunn av ufravikelig, nedskrevet lov eller av en domstol med rettmessig jurisdiksjon, er det både Defigos og kundens intensjon at gjenværende bestemmelser skal utgjøre partenes avtale, og at alle slike gjenværende bestemmelser eller deler av disse fortsatt skal gjelde.

20. Gjeldende lov og tvisteløsning

Denne avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med eller som et resultat av denne avtalen skal avgjøres ved rettsak, med mindre partene blir enige om noe annet. Enhver rettsak skal bringes inn for Oslo tingrett.

 

---

Dette dokumentet ble sist oppdatert 21.11.2021.